Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok



Obchodné podmienky
Prevádzkovateľom internetového obchodu /ďalej len ,,e -shop,,/ www.nepizlevino je spoločnosť
PATRICIUS gastro s.r.o.,
IČO: 46671358
DIČ: 2023531983
Štvrť SNP 9/125, 914 51 Trenčianske Teplice,zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín.oddiel Sro,číslo vložky 26236/R
Kontaktné údaje:
+421948596121
e-mail patriciusgastro@gmail.com, obchod@nepizlevino.sk
bankové spojenie: SK 9311 000 000 00 2943050125
kamenná predajňa/ prevádzka MON´S,Centrum8/13,01701 Považská Bystrica.

Orgány dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia,Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín  www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
Štátna veterinárna a potravinová správa SR/podľa zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z.z. pre potravinárske výrobky/
Firma nie je platcom DPH
/ďalej len ,,predávajúci,,/

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho/zákazníka,spotrebiteľa/na strane druhej.Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ,riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č.40/1964Zb.Občiansky zákonník v platnom znení,zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení,zákonom č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.V prípade ak je zmluvnou stranou predávajúci,riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami ,zákonom č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník v platnom znení.
Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje obchodné a dodacie podmienky vyhlásené predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

I..Základné pojmy
Predávajúci –predávajúci,ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svohej podnikateľskej činnosti vo svojom mene,na svoj účet,a ktorý prostredníctbom e –shopu predáva tovar.
Kupujúci –fyzická osoba,ktorá nakupuje tovar prostredníctvom e –shopu,a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania alebo podnikania./ďalej aj spotrebiteľ,kupujúci/
Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodacie a fakturačné údaje, adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použizé iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).


Tovar –tovar alebo služba ponúkaný prostrednícvom e –shopu.
Objednávka –úkon kupujúceho v súvislosti s e –shopom,ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť tovar alebo službu v e –shope.
VOP– tieto všeobecné obchodné podmienky
II. INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH
1.Informácie o tovare,vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v e–shope.Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru,ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou.
2.V e–shope sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru
3.Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné kombinovať s inými zľavami.
III. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
1.Predmet objednávky
Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na www.nepizlevino.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou), spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.V prípade,že predávajúci niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže splniť,kupujúcemu zatelefonuje alebo mu zašle e–mail.
2.Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné.Kupujúci môže zrušiť objednávku bezplatne elektronickou správou alebo telefonátom predávajúcemu/uvedené v týchto obchodných podmienkach/,pokým mu nie je doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim.
Pri zrušení objednávky je potrebné nahlásiť základné informácie o nej (číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko kupujúceho a pod.). Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebude poskytnuté tretej osobe (s vínimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). V prípade, že kupujúci už na účet predávajúceho zrealizoval úhradu, táto bude v plnej výške obratom poukázaná na účet kupujúceho.



3.Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:
a)neštandardného či špekulatívneho charakteru
b)z dvôvodu vypredania zásob tovaru,jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny,ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky kupujúceho,alebo z dvôvodu vyššej moci
c)v prípade,ak ani pri vynaložení všetkého úsilia,ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v objednanej cene
Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru,je povinný o tejto skutočnosti informovať bezodkladne spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar,ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.
4.Ak kupujúci objedná viac kusov tovaru,ako je informatívne uvedené aktuálne množstvo na sklade, e –shop umožní objednávku vytvoriť.Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľ informovanýo dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné dotručenie tovarukrorý jedostupný na sklade,alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru až v čase jeho dostupnosi alebo zrušenie objednávky a vrátenie celej úhrady v plnej výške obratom na účet kupujúceho.
5.Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), emailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky.
6.Minimálne množstvo
Minimálne množstvo pre platnú objednávku nie je stanovené, t.j. objednávka je platná už od 1 produktu.

7.Kupujúci vykonáva objednávku týmito spôsobmi
Telefonicky na čísle +421948596121
Prostredníctvom e- shopu www.nepizlevino.sk
E- mailom nepizlevino@obchod.sk

8.Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov/náklady na internetové pripojenie,náklady na telefón/hradí kupujúci sám.
IV.Platobné podmienky a dodanie tovaru
Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e–shope sú uvedené vrátane DPH.
1.Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena,je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru.
2.K cene bude pripočítané dopravné,pokiaľ si spotrebiteľ zvolil spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia/ďajej aj ,,dopravca,,/a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú predávajúcim,kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho.
Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia/kuriérom/, predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia. Ak je predmetom dodania tovar, ktorého predaj je viazaný osobitnými predpismi na dosiahnutie minimálneho veku objednávateľa, má predávajúci alebo sprostredkovateľ doručenia právo na overenie dosiahnutia veku oprávňujúceho objednávateľa na prevzatie tovaru.
Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je spotrebiteľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí sprostredkovateľ doručenia (kuriér). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať spotrebiteľovi nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené spotrebiteľom.
Kupujúci je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru.
Ak kupujúci zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie, je tovar pripravený predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia v kamennej predajni predávajúceho. Adresa prevádzok a prevádzkový čas miesta osobného prevzatia sú dostupné pri vytvorení objednávky a/alebo pri potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po uplynutí avíza o možnosti jeho prevzatia, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru.
Predávajúci odovzdá spotrebiteľovi pri osobnom prevzatí alebo v zásielke s tovarom dodací list. Daňový doklad (faktúru) zasiela predávajúci spotrebiteľovi v elektronickej podobe (ďalej len „elektronická faktúra“) na e-mailovú adresu spotrebiteľa. Elektronickou faktúrou sa na tento účel rozumie elektronický dokument vo formáte PDF, ktorý je, nie však nevyhnutne, podpísaný elektronickým podpisom predávajúceho podľa osobitného predpisu, pričom elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry – daňového dokladu v papierovej forme.
10.Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s DPH a celkovou cenou je spôsobený zaokrúhlením.
11. Spôsob platby
Hotovosť/ Platobná karta pri použití spôsobu dopravy - osobný odber
Platobná karta
Dobierka
12.Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru spotrebiteľovi:
na adresu určenú kupujúcim v objednávke
osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho



12.Odstúpenie kupujúceho od zmluvy
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku . Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
a) kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
b) kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
c) kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresy predávajúceho uvedené vyššie.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci.
Platba za tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Kupujúci zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 7-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:
a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. čaj, káva, cukor, múka, nápoje, čokoláda …);
b) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (najmä ikonické vína, „tvrdý“ alkohol na objednávku a pod.);
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..
– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..
* Nehodiace sa prečiarknite.


Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.



V.Osobné údaje a ich ochrana
5.5.2018 vstúpil do platnosti zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Tým sa národná právna úprava ochrany osobných údajov harmonizovala s nariadením 2016/679 v podobe prevzatia štandardov nariadenia do jednotlivých častí zákona č. 18/2018.
Nariadenie 2016/679 by bolo aj bez prijatia nového zákona priamo aplikovateľné vo všetkých štátoch EÚ.

1.Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou je poskytnutie osobných údajov kupujúceho prepravcovi, ktoré sú nutné na doručenie tovaru.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
2. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

3. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. 
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
Údaje kupujúcich sa tretím osobám neposkytujú.
4.Odoslan’m objedn‡vky, resp. uzatvoren’m kœpnej zmluvy, d‡va kupujœci v sœlade so z‡k. ‹. 122/2013 Z.z. sœhlas pred‡vajœcemu so spracovan’m, zhromaì“ovan’m a uchov‡van’m jeho osobnùch œdajov pre œ‹ely uzavretia kœpnej zmluvy, vybavenia objedn‡vok a sœvisiacej komunik‡cie s kupujœcim.
5. Sœhlas so spracovan’m osobnùch œdajov a zasielan’m obchodnùch inform‡ci’ je udelenù po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) a je moìnŽ ho kedyko¼vek zdarma odvolaé vùslovnùm a ur‹itùm prejavom v p’somnej forme adresovanej pred‡vajœcemu, a to poätou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail nepizlevino@obchod.sk
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
1.Cookies
Používanie cookies je v súčasnosti v rámci väčších webových stránok úplnou samozrejmosťou. Vďaka cookies Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšiu užívateľskú skúsenosť.
1.1. Čo je „cookie" / sú súbory “cookie” ?
Ide o pomerne malý rozsah údajov, ktoré odošle navštívená webová stránka do Vášho zariadenia (počítač, tablet, smartfón) vo forme súboru. Vo Vašom zariadení sa tento súbor údajov uloží a pri každom ďalšom zobrazení webovej stránky odošle Vaše zariadenie informáciu nášmu serveru.
Vďaka súboru cookie dokáže webová stránka zistiť, či ste ju už navštívili a o ktoré informácie ste mali záujem.
1.2 Prečo používame cookies?
Väčšina internetových stránok, vrátane týchto, využíva cookies. Účelom cookies je zjednodušiť a spríjemniť Vám používanie našich webových stránok. Poskytnutím súhlasu tak vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie.
1.3. Spracúvanie cookies
Súbory cookies môžete slobodne kedykoľvek vymazať, alebo vopred nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie 1.4. Aké druhy cookies využívame
Relačné súbory cookies, ktoré sú automaticky vymazané, akonáhle opustíte naše stránky. Pomáhajú v priebehu návštevy stránok ich správnemu zobrazeniu.
Permanentné súbory cookies, ktoré sa ukladajú a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača.
Avšak ani tieto cookies vás samy o sebe neidentifikujú ako jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie používateľov pristupujúcich z určitého zariadenia (počítač, tablet, smart phone). Všetky údaje sú anonymné, najmä na účely štatistík používania stránok.
Permanentné súbory cookies sa používajú hlavne na meranie a reklamu. 
Meracie cookie má spoznať opakovanú návštevu našich webových stránok z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení a sledovať aktivity návštevníkov pri prezeraní stránok.
Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich webových stránkach i iných webových stránkach na internete, ktoré sú zapojené do tohto reklamného systému. Cielená reklama je zobrazená na základe správania anonymného užívateľa či skupín užívateľov na webových stránkach, vďaka identifikácii ich prehliadača, ako bolo popísané vyššie. Ak ste napríklad minule hľadali výhodné mobilné volania, pri vašej ďalšej návšteve vám cielená reklama pravdepodobne ponúkne alebo pripomenie práve túto službu.
Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to: - prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google, - remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov), - rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov). Prípadné ďalšie druhy cookies môžu byť ešte využité napríklad z dôvodu správneho fungovania našich služieb (napríklad e-shop), v dotazníkovom výskume alebo na testovanie častí webu a jeho funkčnosti. To všetko nám pomáha zvyšovať kvalitu služieb a spokojnosť našich zákazníkov.
Služby a produkty poskytované v rámci e-shopu, na ktoré sa podľa týchto podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.
 
6. Vaše práva
Za podmienok stanovených v Zákone máte
právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email predávajúceho obchod@nepizlevino.sk
Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/.
7. Podmienky zabezpečení osobných údajov
Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.



IV.Záverečné ustanovenia

zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.4.2020
V Trenčianskych Tepliciach 91451 ,SNP 9/125

Reklamačný poriadok
I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
2. „Predávajúci“ je spoločnosť PATRICIUS gastro s.r.o. so SNP 9/125,91451 Trenčianske Teplice,IČO 46671358, zapísaná do obchodného registra okresného súdu Trenčín. Vložka číslo26236/R zo dňa8.12.2017 prevádzkujúca internetový obchod www.nepizlevino.sk .
„Kupujúci“ je:
-spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a
-fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
4. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.
Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania naflaškovaného vína. Flaškové vína skladujeme v suchých, tmavých miestnostiach v stojanoch určených na ich skladovanie. Tie umožňujú víno uložiť vodorovne, čo zaručuje, že korok, ktorým sú uzavreté, je stále vlhký a nevysychá. Ak by sa tak stalo, mohol by sa do fľaše vzniknutými pórmi v korkovom uzávere dostať vzduch, ktorý najmä pri zmenách teplôt pôsobí nepriaznivo na akosť vína. To sa samozrejme netýka fľašiek uzavretých umelými polyetylénovými zátkami, ktoré môžu zostať stáť. Teplota v miestnosti by nemala kolísať a mala by byť stála. Víno skladujeme pri teplotách 10 - 15°C. Pred expedíciou k Vám je víno vizuálne prekontrolované na prípadné závady.

II. Záručné podmienky
1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.
3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
4. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá, odporúčame tovar poistiť.
5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.


III. Vybavenie reklamácie
Reklamácia sa uplatňuje osobne na predajni MON’S - M - Park Centrum 8/13, 017 01, Považská Bystrica prípadne poštou na adrese sídla spoločnosti: PATRICIUS gastro s.r.o., Štvrť SNP 9/125, 914 51, Trenčianske Teplice alebo emailom na obchod@nepizlevino.sk
2. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
3. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
4. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
5. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
6. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
7. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej manipulácii s tovarom,  t.j. najmä pri:
Porušenie ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú
používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru
Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
Kupujúci je zodpovedný za spätné odoslanie tovaru.
Ak nebude pri reklamačnom konaní vada uznaná ako vada podliehajúca záruke, hradí všetky náklady spojené s dopravou kupujúci.
IV.Záverečné ustanovenia
1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01. 01. 2018. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom (obchod@nepizlevino.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
E-shop www.nepizlevino.sk .
PATRICIUS gastro s.r.o.
Štvrť SNP 9/125, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 46671358
Nadobúda účinnosť 15.04.2020